Civil Engineering CMU

Become a World-Class Engineer at Chiang Mai University

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Civil CMU)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมสร้างนักศึกษาที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจัยที่ล้ำหน้า และงานบริการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้

  • ให้ความรู้กับผู้ที่จะเป็นผู้นำในยุคที่กำลังจะมาถึง มีความสามารถในการคำนวณและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตื่นตัวในการศึกษาตลอดเวลาแม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญ
  • ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอื้อมไปถึง มุ่งพัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม
  • ประยุกต์โดยนำแนวคิด เทคโนโลยี และกระบวนการใหม่มาปรับใช้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน, จังหวัด, ภูมิภาค, ประเทศ, และระดับนานาชาติ

งานวิจัย

นอกเหนือจากการฝึกนักศึกษาให้คิดได้ ทำได้แล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังฝึกให้นักศึกษาได้หัดคิดหัดวิจัย โดยนำพื้นฐานความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา โดยได้ผลักดันให้นักศึกษาได้มีการทำงานวิจัยในเชิงวิศวกรรม ทั้งในมุมของทฤษฎีที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ และมุมของชุมชนที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของภาควิชาสามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลงานวิจัย หรือค้นหาตามคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานได้

ปริญญาโทภาคพิเศษ

อาคารก่อสร้างภาควิชาวิศวกรรมโยธา เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CM) หลักสูตรนี้จะเปิดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกภาคการศึกษา เน้นการให้ความรู้ในการผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการก่อสร้าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วยตนเอง ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างภาคพิเศษสามารถดูได้ที่ รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ศูนย์วิจัย

CENDRU logo CONTECH logo